TRUE TECHNOLOGY CO.,LTD - ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานเช่าซื้อ  
  Home
เมนูหลัก
 Home
 FAQ
 ที่ปรึกษาของเรา
 ติดต่อ หรือฝากคำถามผู้จัดทำ
 Software Demo
 ท่องเที่ยว
 ลูกค้าสัมพันธ์

แสดงรายการลัด
หน้าจอตัวอย่าง
Demo and Update FRANCO
ข่าวสินค้าของเรา

จัดเก็บเว็บไซท์
เพิ่มในรายการโปรด
ตั้งค่าเป็นโฮมเพจ

ใครออนไลน์อยู่
เรามี 1 guest ออนไลน์อยู่

จำนวนผู้เยี่ยมชม
392990 ผู้เข้าชม

เสน่ห์ของนาฬิกา

ข่าวด่วน

ร่วมฉลอง ความปิติ ทั่วราช ทั่วแผ่นดิน....


 วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ ISO 9001 TRUEHR.EXE   พิมพ์  อีเมล์ 
ระบบบริหารและวิเคราะห์งานบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบหลัก 13 ระบบ

 • 1. Preference Module (ระบบข้อมูลอ้างอิงบริษัท ) ระบบอ้างอิงรายละเอียดบริษัท โครงสร้างองค์กร และเงื่อนไขทั่วไป
 • 2. Recruitment & Candidate Module (ระบบการรับสมัครพนักงาน) เป็นระบบเก็บฐานข้อมูลเบื้องต้น การรับสมัครงาน และเป็นเครื่องมือในการคัดสรร บุคลากร เพื่อความเหมาะสมเข้าสู่องค์กร
 • 3. Human Infos Module (ระบบฐานข้อมูลประวัติพนักงาน) เป็นระบบข้อมูลพื้นฐาน และรายละเอียดประวัติของพนักงาน
 • 4. Time Addentance Module (ระบบบันทึกเวลาเข้าออกพนักงาน) เป็นระบบเก็บข้อมูลการเข้าออกของพนักงาน และเวลาทำงานเพื่อคำนวณรายได้ต่าง ๆ ในการจ่ายเงินเดือน/ค่าแรงพนักงาน
 • 5. Payroll Module (ระบบการคิดเงินเดือนพนักงาน) เป็นระบบการคำนวณเงินเดือน/ค่าแรง พนักงาน โดยใช้มาตรฐานการคำนวณภาษีจาก ภ.ง.ด. 91 และ ส.ป.ส.10-1 เป็นมาตรฐาน
 • 6. Payment Module (ระบบการจัดการ การจ่ายเงินพนักงาน) เป็นระบบที่แสดงรายละเอียด และประวัติการจ่ายเงินพนักงาน แต่ละรอบของการทำงาน
 • 7. Compensation Module (ระบบสวัสดิการพนักงาน) เป็นระบบช่วยดูแลและส่งเสริมสวัสดิการทำงานในด้านต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต
 • 8. Training Module (ระบบการอบรมและพัฒนาบุคลากร) เป็นระบบช่วยในการวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
 • 9. Behaveor Module (ระบบเก็บคะแนนความประพฤติและสันทนาการ) เป็นระบบช่วยส่งเสริมพัฒนาการและความประพฤติ โดยการเก็บคะแนนสะสมพฤติกรรมการร่วมปฏิบัติการ งานต่างๆ ภายในองค์กร
 • 10. Evaluation & Promotion Module (ระบบการประเมินและปรับเงินเดือน) เป็นระบบที่ใช้ในการประเมินผลงานของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับ เงินเดือน และตำแหน่งงาน อย่างเป็นระบบ
 • 11. Workflow & Pattern Module (ระบบการวางแผนและควบคุม) เป็นระบบการวางแผนและควบคุมขั้นตอนการทำงาน เช่นการขอลาหยุดงาน การเปลี่ยนกะงาน หรือการแลกกะงานระหว่างพนักงาน
 • 12. Archive Module (ระบบการจัดการเอกสารมาตราฐาน) เป็นระบบการจัดเก็บ และเรียบเรียงเอกสารเพื่อตอบสนองมาตราฐาน ISO และ SA เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาองค์กร
 • 13. Utility Module (ระบบช่วยเหลือการจัดการ) เป็นระบบที่มีเครื่องมือเพื่อการดูแล และควบคุมการใช้งานในระบบ TrueHR เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้โปรแกรมอย่างมีระบบ

 • สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายบริษัท สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ชื่อ , เลขที่ผู้เสียภาษี, ที่อยู่ , นโยบาย ฯลฯ สามารถกำหนดอัตราค่าล่วงเวลา มาตราฐาน ได้ 3 ประเภท คือ ล่วงเวลาวันทำงาน , ทำงานวันหยุด ,ล่วงเวลาวันหยุด สามารถกำหนดวันลาของพนักงานเช่น พักร้อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด และอื่นๆ สามารถกำหนดวันทำงานทั่วไปขององค์กร เช่น จันทร์-ศุกร์ หรือ จันทร์-เสาร์ สามารถสร้างโครงสร้างองค์กร เช่น แผนก ส่วน ตำแหน่ง ประเภทงาน และอื่นๆ สามารถกำหนดจากงานได้ไม่จำกัด ซึ่งแต่ละกะงาน สามารถคิดค่าล่วงเวลา ได้ทั้งก่อนและหลังเวลาทำงาน สามารถกำหนดวันหยุดราชการ หรือวันหยุดประจำบริษัทฯ
 • สามารถกำหนดความต้องการและวางแผนการจัดอัตราพนักงานขององค์กร สามารถทดสอบผู้สมัครผ่านการคีย์ข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเก็บเวลาการกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อทำการคัดเลือกผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถคัดเลือกผู้สมัครจากข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลหลัก จากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ตำแหน่งงาน และเงินเดือน สามารถโอนข้อมูลของผู้สมัครเป็นฐานข้อมูลของพนักงานได้ทันที สามารถถอดถอนหรือย้ายฐานข้อมูลของผู้สมัครออกจากระบบ ในกรณีที่ผู้สมัครมี BLACK LIST หรือ คุณสมบัติไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สามารถเก็บข้อมูลเบื้องต้นของพนักงานได้อย่างละเอียด เช่น ชื่อ ,วันเริ่มงาน ,ตำแหน่ง ,แผนก ,ส่วน ประเภทงาน และที่อยู่ สามารถกำหนดกะงานเบื้องต้น ของพนักงานได้ สามารถเปลี่ยนแปลงวันทำงาน และวันหยุด ตามความเหมาะสมของงาน สามารถแสดงสิทธิการลา และหยอดสะสมวันลา สามารถเก็บรูปได้อย่างน้อย 1 รูปต่อ 1 คน สามารถแสดงรายชื่อพนักงานที่อยู่ในแผนกเดียวกัน สามารถแสดงรายชื่อพนักงานที่อยู่ในส่วนเดียวกัน สามารถแสดงรายชื่อพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน สามารถแสดงรายชื่อพนักงานที่อยู่ในประเภทงานเดียวกัน สามารถแสดงข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นของพนักงาน เช่น วันเกิด น้ำหนัก อายุ ส่วนสูง เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลคู่สมรส บิดามารดา สามารถบันทึกและแสดงประวัติการศึกษา สามารถบันทึกและแสดงประสบการณ์การทำงาน สามารถเก็บประวัติอื่นๆ เช่น ความถนัดทางภาษา ความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีด ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 • สามารถสร้างกะงานเป็นรายบุคคล สามารถสร้างกะงานเป็นรายกลุ่ม แผนก ฝ่าย หรือ ประเภทงานได้ สามารถวางแผนการตั้งค่ากะ เป็นรายสัปดาห์ เป็นเดือน หรือเป็นปี สามารถทราบยอดสะสมการลาได้ สามารถคำนวณยอดสะสมการทำงานล่วงเวลา มาสาย สามารถคำนวณค่าล่วงเวลา ทั้งก่อนและหลังเวลาทำงาน ต้องมีการอนุมัติค่าล่วงเวลาจากผู้บังคับบัญชา ก่อนการคำนวณยอดเงิน
 • สามารถคำนวณค่าแรง ค่าล่วงเวลา รายได้อื่นๆ และค่าใช้จ่ายตามงวดการคิดเงิน ทั้งรายเดือนและรายวัน สามารถดูประวัติการคิดเงินเดือนและยอดสะสมการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง สามารถดูยอดสะสมการลาต่างๆ สามารถกำหนดอัตราการหักภาษีรายได้บุคคล ตามเอกสาร ภ.ง.ด.91 สามารถหักลดหย่อน คิดยอดเงินกองทุนสะสม ยอดเงินกองทุนประกันสังคม ตามเอกสาร ส.ป.ส.10-1 สามารถคิดอัตราภาษีระหว่างปีได้ สามารถดูยอดสะสมเงินเดือน ภาษีรายได้บุคคล เงินกองทุนสะสม และเงินกองทุนประกันสังคม สามารถพิมพ์รายงาน/เอกสาร สลิปเงินเดือน ภ.ง.ด.91 ส.ป.ส.10-1 และหนังสือหักภาษี ณ. ที่จ่ายได้ทันที สามารถแสดงยอดเงินเดือนได้ตามแผนก ฝ่าย หรือประเภทการจ่ายเงิน
 • สามารถดูประวัติการจ่ายเงิน สามารถกำหนดรายละเอียดการจ่ายเงินเข้าธนาคารได้หลายรูปแบบ สามารถกำหนดการจ่ายเงินได้หลายประเภท เช่น รายวัน รายเดือน รายสัปดาห์ และรายปักษ์ สามารถพิมพ์รายงานการจ่ายเงินผ่านธนาคารได้ทันที สามารถจ่ายรายได้อื่นๆ และหักรายจ่ายอื่นๆ
 • สามารถวางแผนการกำหนดจ่ายสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่ายูนิฟอร์ม สามารถเลือกโรงพยาบาลและกำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น สามารถควบคุมการทำประกันในการทำงานด้านต่างๆ เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกัน อุปกรณ์สำนักงาน สามารถกำหนดเงื่อนไขเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร หรือพนักงานเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายประจำปี สามารถคำนวณค่าชดเชย เงินสะสม และสวัสดิการต่างๆ ส่งผ่านข้อมูลไปยังระบบเงินเดือน
 • สามารถกำหนดตารางฝึกอบรมตามระดับงาน สามารถบันทึกรายละเอียดหลักสูตรและตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม สามารถประเมินผลการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ สามารถรองรับหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่
 • สามารถบันทึกและรวบรวมคะแนนความประพฤติต่างๆ ของพนักงาน สามารถสร้างแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรมสันทนาการภายในองค์กร สามารถนำประวัติความประพฤติมาประเมินเพื่อปรับทัศนคติของพนักงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร สามารถนำคะแนนจากการร่วมกิจกรรมสันทนาการมาประเมินเพื่อปรับระดับงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นและปรับเงินเดือน
 • สามารถประเมินความสามารถในการทำงานของบุคคลร่วมกันกับตำแหน่งงาน ลักษณะงาน โครงงาน และความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ สามารถวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างบุคคล กับงาน ตำแหน่งงานหรือโครงงาน สามารถแสดงลักษณะระดับของบุคคล ตามกลุ่มความสามารถ สามารถนำข้อมูลจากการฝึกอบรมและการร่วมกิจกรรมสันทนาการเพื่อช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของพนักงาน เพื่อการพัฒนาความสามารถพื้นฐาน และทัศนคติของ แต่ละคน สามารถประเมินความสามารถตามกลุ่มการประเมินได้ เช่น ความสามารถพิเศษ การวิเคราะห์พื้นฐานทางสังคม และคุณสมบัติความต้องการของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบคุณวุฒิ และกำหนดคุณสมบัติ ของพนักงานได้ตามระดับงาน
 • สามารถกำหนดพื้นฐานการทำงาน กำหนดเส้นทางของระบบงานได้ สามารถจัดแผนงานและควบคุมขั้นตอนของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานสามารถเปลี่ยนกะงานโดยประสิทธิภาพงานยังคงเดิม พนักงานสามารถแลกเปลี่ยนกะงานกับพนักงานคนอื่น ๆ สามารถสร้างแผนงานที่หยืดหยุ่น และเป็นเครื่องมือในการควบคุมประเมินต้นทุนที่เกิดจากพนักงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ช่วยกระตุ้นให้พนักงานแสดงความสามารถ ในการพัฒนางานที่สัมพันธ์กับบุคคลอื่น และความสามารถของตนเอง
 • สามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินงานขององค์กร ให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมระบบภายใต้การรองรับของมาตรฐานสากล ผู้บริหารระดับสูงสามารถกำหนดนโยบายคุณภาพ และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสถานะภาพปัจจุบันกับข้อกำหนดต่างๆ ขององค์กร สามารถใช้ระบบเอกสารเพื่อการจัดการบริหารเพื่อการจัดการคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้ ตามกำหนดมาตรฐาน ISO 9000 Series สามารถเป็นแนวทางสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและความร่วมมือของพนักงานภายในองค์กร สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัยต่อพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างระบบมาตรฐาน SA 8000 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดำเนินงานขององค์กร ให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรว่า สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพสม่ำเสมอ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
 • สามารถกำหนดความสามารถของผู้ใช้แต่ละคน แต่ละเมนู สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากระบบสู่ภายนอก เช่น Microsoft World, Excel สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับระบบบันทึกเวลา เช่น เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก เครื่องบันทึกลายนิ้วมือ (Finger Scan) สามารถดูประวัติรายงานการวิเคราะห์และผลการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที่

 • เชื่อมลัด..
  โปรแกรม FRANCO.EXE - หน้าจอระบบจัดการทะเบียนรถ
  โปรแกรม FRANCO.EXE - หน้าจอตั้งค่าเบื้องต้นและเครื่องมืออื่นๆ
  โปรแกรม FRANCO.EXE - หน้าจอรายงานการค้าการบัญชี
  หจก.อีซูซุน่าน (1989)
  ที่อยู่ บริษัท ฮ่องกง สินเจริญ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด

  ข่าวล่าสุด
  หจก.อีซูซุน่าน (1989)
  FRANCO Client setup และเอกสารการติดตั้ง
  Yahoo News Update!!!!
  FRANCO Demo and update
  ที่อยู่ สหกรผักไห่

   
  Go to top of page  Home | FAQ | ที่ปรึกษาของเรา | ติดต่อ หรือฝากคำถามผู้จัดทำ | Software Demo | ท่องเที่ยว | ลูกค้าสัมพันธ์ |